Aksjelovene § 3-8 - gyldighetskrav for avtale med aksjonær, ledelse eller nærstående

Dersom et aksjeselskap skal inngå avtale med en aksjeeier, morselskap og visse andre tilknyttede parter, inneholder aksjelovene særskilt krav til vedtakelsesprosedyre for at avtalen skal være gyldig. En avtale som skulle vært behandlet etter bestemmelsene men som ikke er vedtatt på riktig måte, er ugyldig. Nedenfor har vi sett litt nærmere på hvilke avtaler som omfattes av bestemmelsene, hvilke saksbehandlingskrav som gjelder og konsekvensene av at kravene ikke er fulgt.

1. Hvilke avtaler omfattes av saksbehandlingskravene?
Det er avtaler mellom selskapet og visse nærstående parter som må behandles etter de særlige reglene. Dette gjelder der motparten er

  • Aksjeeier i selskapet (også minoritetsaksjonær)
  • Aksjeeiers morselskap
  • Styremedlem i selskapet
  • Daglig leder i selskapet
  • Noen som handler etter avtale eller opptrer i forståelse med de som er nevnt ovenfor
  • Nærstående til aksjeeier
  • Nærstående til aksjeeiers morselskap


En avtale om omfattes av reglene kan være både skriftlig og muntlig. Det er i utgangspunktet ingen begrensning knyttet til hva avtalen gjelder, den kan således gjelde kjøp/salg, leie, garantistillelse eller annet.

Felles for slike avtaler er at motparten er i en posisjon hvor den kan sette sine personlige interesser foran selskapets, og det er behov for særlige saksbehandlingsregler for å motvirke dette.

2. Omfattende unntak
I mange tilfeller er avtaler mellom selskapet og partene som angitt ovenfor unntatt fra saksbehandlingskravene. Unntakene gjelder gjerne avtaler hvor verdiene er lave, det er andre regler som sørger for riktig prissetting eller det for øvrig er ubetenkelig å unnta avtalene fra saksbehandlingskravene.

Dette gjelder der

  • Selskapets ytelse har en virkelig verdi som er mindre enn 1/10 (1/20 i allmennaksjeselskap) av aksjekapitalen på tidspunktet for ervervet eller avhendelsen. Virkelig verdi er ofte forskjellig fra balanseført verdi, og det må derfor foretas en verdivurdering. Man bør ta utgangspunkt i hva to uavhengige parter ville betalt i en tilsvarende transaksjon. Fremtidige ytelser må diskonteres til en nåverdi og løpende ytelser må kapitaliseres.
  • Selskapets ytelse har en virkelig verdi som utgjør mindre enn 50 000 kromer og som er godkjent i styret. Dette unntaket gjelder ikke for allmennaksjeselskap uten at det får noen praktisk betydning.
  • Avtalen inngås som ledd i selskapets vanlige virksomhet og inneholder pris og andre vilkår som er vanlige for slike avtaler. Dette er gjerne avtaler som er ordinære og uproblematiske, og dette unntaket vil nok i praksis omfatte en hel del avtaler som det ikke er behov for å behandle særskilt.
  • Avtale (erklæring i allmennaksjeselskap) om lønn og godtgjørelse til daglig leder, samt godtgjørelse til styremedlemmer, varamedlemmer og observatører som er vedtatt av generalforsamlingen.
  • Avtale om overdragelse av verdipapirer til pris i henhold til offentlig kursnotering.
  • Avtale inngått i samsvar med reglene om særskilte rettigheter ved stiftelse av selskap og kapitalforhøyelse med aksjeinnskudd i annet enn penger og andre særlige tegningsvilkår (aksjelovene §§ 2-4 til 2-6 og § 10-2).
  • Avtale om finansiell bistand i konsernforhold jf. aksjeloven § 8-7 tredje ledd første punktum nr. 2 og 3 jf. annet punktum, forutsatt at morselskapet eier samtlige aksjer i selskapet.
  • Avtaler om finansiell bistand fra målselskapet i oppkjøpssituasjoner som er behandlet etter reglene i aksjelovene § 8-10.


3. Kravet til saksbehandling
Dersom en avtale skal behandles etter de særlige reglene for avtaler mellom slike nærstående, stiller loven følgende saksbehandlingskrav:

Styret må sørge for at det utarbeides en redegjørelse for avtalen som bør inneholde opplysninger om hva avtalen går ut på, hvem partene er, og hvorfor de særskilte saksbehandlingsreglene kommer til anvendelse. Redegjørelsen skal også inneholde opplysninger om de prinsipper som er fulgt ved vurdering av eiendelene, opplysninger om forhold som kan være av betydning for bedømmelsen av avtalen og en erklæring om at eiendeler som overtas har en verdi som minst svarer til avtalt vederlag. Det skal også fremgå at det er rimelig samsvar mellom verdien av det vederlaget selskapet skal yte og verdien av det vederlaget selskapet skal motta. I aksjeselskap skal redegjørelsen signeres og dateres. Redegjørelsen skal videre være bekreftet av revisor, og dette gjelder selv om selskapet har valgt at selskapets regnskap ikke skal revideres.

Deretter skal det innkalles til generalforsamling for vedtakelse av avtalen. Dersom det er tid for ordinær generalforsamling, kan saken fremmes der, – alternativt må det innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Med innkallingen til generalforsamling skal redegjørelsen vedlegges. Redegjørelsen skal også meldes til Foretaksregisteret uten opphold. Generalforsamlingen fatter sitt vedtak med alminnelig flertall, med mindre vedtektene stiller strengere krav.

4. Følgene av at saksbehandlingskravene ikke er fulgt
En avtale som skulle vært behandlet etter bestemmelsene men som ikke er vedtatt på riktig måte, er ugyldig. Dersom selskapet helt eller delvis har oppfylt sin avtale, skal det mottatte tilbakeføres. Et krav på tilbakeføring vil sannsynligvis kunne foreldes, eventuelt også tapes ved passivitet.

5. Andre regler kan også være relevante
Kravet til saksbehandling etter aksjelovene § 3-8 utelukker ikke at andre regler må iakttas. En avtale kan eksempelvis støte an mot utdelingsreglene, eller avtalen kan medføre særskilte skattemessige konsekvenser. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

[Tilleggskommentar 15.10.2020: Reglene er endret siden denne artikkelen ble publisert, og den gir derfor ikke uttrykk for gjeldende rett. Det er også antatt at den ugyldighetsvirkningen er knyttet til manglende vedtak av korrekt organ. Konsekvenser av brudd på saksbehandlingsreglene må vurderes i hvert tilfelle.]


* * *


Behov for advokatbistand innen selskapsrett?

Det er gjennom selskapene det meste av all næringsvirksomhet organiseres, og for å få suksess med virksomheten må man kjenne selskapsretten. Fra etablering av gründerselskap og valg av selskapsform, via organisering av forholdet mellom eierne og den daglige driften, til bistand til internasjonale konserner – vi hjelper deg å sikre interessene og verdiene dine slik at du lykkes med virksomheten din.

Advokatbistand innen selskapsrett handler om å kjenne rammene for drift og utvikling av selskapet slik at du og bedriften din får suksess. Videre handler det om å få hjelpen du trenger til å håndtere og regulere eierforholdene slik at dere drar i riktig retning, for eksempel i aksjonær- eller joint venture-avtaler.

Det er også viktig at dere overholder stadig strengere krav til utøvelse av næringsvirksomhet samfunnet stiller for å unngå ansvar og tap. Gjennom selskapet ditt åpnes mulighetene dine for vekst, verdiskapning og fortjeneste, men trår du feil kan ansvaret også bli omfattende.

Vi i Rime har lang og bred erfaring fra alle typer selskapsrettslig bistand, og vi hjelper og er med deg i alle faser og alle nivåer i bedriften din.

Om forfatteren

Harald Sætermo er advokat og partner i Rime, og har 20 års erfaring som norsk forretningsadvokat. Han har en bred erfaring inkludert oppdrag for noen av de største finansforetakene i Norge og Norden, børsnoterte selskap, andre næringsdrivende selskap, samt privatpersoner. Tidligere har han vært advokat i Nordea, senioradvokat i Advokatfirmaet Schjødt, og lærer/sensor ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat